Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym na realizacje zadania pn.: „Organizacja kolonii z programem profilaktycznym w okresie wakacji letnich dla dzieci z terenu gminy Tomice”
Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty w konkursie ofert na realizację zadania pn.: „Organizacja kolonii z programem profilaktycznym w okresie wakacji letnich dla dzieci  z terenu gminy Tomice” w 2017 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego Uchwałą Nr XXII/159/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 23 grudnia 2016r.

WYNIKI

Rodziny wspierające

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach, informuje iż zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  poszukuje chętnych rodzin do współpracy z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo- wychowawczych.

,,Art. 29.1 W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

  • opiece i wychowaniu dziecka,
  • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
  • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych

"Organizacja kolonii z programem profilaktycznym w okresie wakacji letnich dla dzieci z terenu gminy Tomice"

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMICACH

Ogłasza  nabór na stanowisko opiekunki środowiskowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomicach