AKTUALNOŚCI

 

Spokojnej, radosnej i słonecznej Wielkanocy, smacznego jajka,mokrego

dyngusa oraz wielu spotkań w gronie najbliższych! Wesołego Alleluja!

 

życzą

Kierownik i Pracownicy

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn: „Organizacja kolonii z programem  profilaktycznym w okresie wakacji letnich dla dzieci z terenu gminy Tomice”.

 

Treść ogłoszenia o zamówieniu na stronie BIP Urzędu Gminy Tomice

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMICACH

Ogłasza  nabór na stanowisko opiekunki środowiskowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomicach

 

Forma  zatrudnienia: umowa zlecenie

Przewidywane zatrudnienie : marzec - grudzień 2017

Wymagania niezbędne:

- Obywatelstwo polskie;

- Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

- Nieposzlakowana opinia;

- Niekaralność za przestępstwa umyślne;

- Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;

- Wykształcenie średnie oraz posiadanie dyplomu ukończenia szkoły na jednym z kierunków:

                                          

Nowe Wytyczne "Wytyczne dla Podprogramu 2016" z dnia 28 grudnia 2016 r., które obowiązują od

 1 stycznia 2017r. wprowadzają zmianę w kwalifikowaniu osób potrzebujących, zgodnie z którą ulega podwyższeniu kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu. Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 wynosić będą 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 028 PLN dla osoby w rodzinie, co stanowi 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.