AKTUALNOŚCI

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMICACH

Ogłasza  nabór na stanowisko opiekunki środowiskowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomicach

 

Forma  zatrudnienia: umowa zlecenie

Przewidywane zatrudnienie : marzec - grudzień 2017

Wymagania niezbędne:

- Obywatelstwo polskie;

- Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

- Nieposzlakowana opinia;

- Niekaralność za przestępstwa umyślne;

- Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;

- Wykształcenie średnie oraz posiadanie dyplomu ukończenia szkoły na jednym z kierunków:

- pielęgniarka,

- opiekunka domowa,

-opiekunka środowiskowa,

-opiekun medyczny,

Lub

Wykształcenie średnie z ukończonym kursem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu opiekunki środowiskowej;

  1. Prawo jazdy kat. B i posiadanie własnego środka transportu.
  2. Wymagania dodatkowe:
  3. Umiejętność skutecznego komunikowania się;
  4. Umiejętność organizacji pracy w domu chorego;
  5. Samodzielność;
  6. Doświadczenie w pracy opiekuna osoby starszej , chorej lub niepełnosprawnej- mile widziane.
  7. Zakres obowiązków:

- czynności higieniczno -pielęgnacyjne w miarę potrzeb;

- czynności gospodarcze;

- czynności opiekuńcze;

- przygotowywanie posiłków

- współpraca z pracownikiem socjalnym ;

- czynności aktywizujące społecznie.;

  1. Wymagane dokumenty:

  - List motywacyjny;

  -CV – życiorys

  -  kopie świadectw pracy  ewentualnie  referencje z zakładów pracy;

  -  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały

             do    wglądu);

  -   kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe ( certyfikaty,

       uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów , szkoleń, dyplomy) ;

  -  oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni  praw publicznych;

  -  oświadczenie o niekaralności oraz ,że nie toczy się w stosunku do niego

         żadne postępowanie karne;

 -  oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia

     na określonym stanowisku;

 -  Oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem o następującej treści:

    „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych

      W ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

       zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych

       osobowych(Dz.U. z 2016 roku poz.922 z późn. zm.)”.

  1. Miejsce składania dokumentów

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  „Opiekunka środowiskowa w GOPS w Tomicach” należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomicach ul. Wadowicka 49 w godzinach  od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku lub przesłać na adres:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach ul. Wadowicka 49 ,34-100 Tomice w terminie do dnia 31 marca 2017 r.

 

Dodatkowe informacje pod telefonem 33 8232647.

 

 

Kierownik GOPS Tomice

Maria Szydło