AKTUALNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach, informuje iż zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  poszukuje chętnych rodzin do współpracy z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo- wychowawczych.

,,Art. 29.1 W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

- opiece i wychowaniu dziecka,

- prowadzeniu gospodarstwa domowego,

- kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych

 

Zadaniem rodziny wspierającej jest  wsparcie rodziców biologicznych w sprawowaniu opieki i wychowania dzieci. Rodzina wspierająca współpracuje z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym w celu  przezwyciężenia trudności wychowawczych.

 

Pomoc rodziny wspierającej może dotyczyć różnych aspektów życia takich jak:

- organizowanie czasu wolnego

- wypracowywaniu nawyków wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi

- pomoc w nauce

- mikroedukacja z zakresu gospodarowania budżetem domowym, gotowania, sprzątania, utrzymywania higieny osobistej

- kształtowanie i wypełnianie ról społecznych

- doradztwo w zakresie określonych metod i form wychowawczych

 Kto może zostać rodziną wspierającą?

Funkcję rodziny wspierającej może spełniać rodzina z otoczenia dziecka np.  dalecy krewni, sąsiedzi. Chętne rodziny zgłaszają swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy  w miejscu zamieszkania potencjalnej rodziny wspierającej mający na celu sprawdzenie,  czy dana rodzina kwalifikuje się do bycia rodziną  wspierającą.  Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika GOPS Tomice zostaje podpisana umowa, która powinna określać zasady zwrotu kosztów, jak i także powinna definiować te koszty. Będą one zależały od zakresu pomocy, jakiej rodzina wspierająca będzie udzielała rodzinie wspieranej.  Zwrot kosztów jest wolny od podatku dochodowego.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej jest bezpłatne.

 

Rodzina nie  może spełniać funkcji rodziny wspierającej gdy:

- w potencjalnej rodzinie występuje problem alkoholowy

- nie ma stałego źródła utrzymania

- występują problemy opiekuńczo – wychowawczej z dziećmi

- członkowi  rodziny odebrano bądź ograniczono władzę rodzicielską

- członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji

- występują zaburzenia bądź choroba psychiczna

- skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

 

Zapraszamy rodziny chętne do współpracy z rodzinami przeżywającymi trudności w opiece i wychowaniu dziecka.

 

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie GOPS Tomice ul. Wadowicka 49 lub pod nr telefonu: (33) 8232647 w.32.