AKTUALNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach, informuje iż zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  poszukuje chętnych rodzin do współpracy z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo- wychowawczych.

,,Art. 29.1 W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

- opiece i wychowaniu dziecka,

- prowadzeniu gospodarstwa domowego,

- kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych

 

 

Spokojnej, radosnej i słonecznej Wielkanocy, smacznego jajka,mokrego

dyngusa oraz wielu spotkań w gronie najbliższych! Wesołego Alleluja!

 

życzą

Kierownik i Pracownicy

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn: „Organizacja kolonii z programem  profilaktycznym w okresie wakacji letnich dla dzieci z terenu gminy Tomice”.

 

Treść ogłoszenia o zamówieniu na stronie BIP Urzędu Gminy Tomice

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMICACH

Ogłasza  nabór na stanowisko opiekunki środowiskowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomicach

 

Forma  zatrudnienia: umowa zlecenie

Przewidywane zatrudnienie : marzec - grudzień 2017

Wymagania niezbędne:

- Obywatelstwo polskie;

- Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

- Nieposzlakowana opinia;

- Niekaralność za przestępstwa umyślne;

- Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;

- Wykształcenie średnie oraz posiadanie dyplomu ukończenia szkoły na jednym z kierunków: